Öğrenci Davranışlarını Destekleme Sistemi

Cihangir Okulları, öğrencilerin akademik gelişimlerini desteklemenin yanı sıra onların sağlıklı bir kişiliğe sahip olmaları için de çaba gösterir. Ailede temelleri atılan “bireyselleşme” sürecinin okulda devamını sağlar. Her çocuğun başkalarının hak ve özgürlüğüne saygı duyarak kendini gerçekleştirebilmesini hedefler. Davranışlarının kontrolünü sağlayabilen, toplumsal kuralları içselleştirebilmiş bireylerin yetişmesi için başta öğretmenler olmak üzere tüm okul personeli ile birlikte hareket eder. Okulda öğrenci güvenliğini sağlayabilmek adına oluşturduğu sistem sayesinde eğitim- öğretim faaliyetlerinin aksaksız, huzurlu ve verimli bir şekilde uygulanmasına olanak tanır.

Okulumuz “Öğrenci Davranışlarını Destekleme Sistemi” ile bir taraftan öğrencilerin olumlu davranışlarını ön plana çıkarırken diğer yandan istenmeyen davranışların ortadan kalkmasını sağlamaya çalışır. Pozitif davranış sergileyen çocukların anında fark edilmesi ve ödüllendirilmesi üzerine temellendirilmiş olan “Olumlu Davranış Kartı” sayesinde çocukların benlik algılarının olumlu yönde gelişmesine katkıda bulunur. Böylece olumlu davranış hakkında çocukta bilinçlenme olur ve davranış pekişir. Ödül sayesinde diğer öğrenciler de pozitif davranışları kendisine model alır ve uygulamaya çalışır. Bir ay boyunca en çok Olumlu Davranış Kartı alan öğrenci “Cihangir’in Star Öğrencisi” seçilirken en çok Olumlu Davranış Kartı toplayan sınıf da “Cihangir’in Star Sınıfı” seçilir. Grup bilincinin gelişmesine katkı sağlayan bu sistem sayesinde çocukların bir gruba ait olma ve grupla işbirliği yapma becerileri gelişir.

Okulda akademik başarı; derslerin sağlıklı bir şekilde işlenmesi ile “sınıfta” başlar. Pozitif Disiplin uygulamaları ile öğrencilerin sınıf içi kurallara uyması beklenir. Bunun yanı sıra okul giriş-çıkış saatlerinde, teneffüslerde ve yemek zamanlarında da öğrencilerin saygı çerçevesinde ilişkilerini yürütmeleri gerekmektedir. Özellikle olumlu davranışlara odaklanmayı kendine vizyon edinmiş Cihangir Okullarında toplumsal ve eğitimsel açıdan istenmedik davranışlar sergileyen öğrencilerle yakından ilgilenilir, aynı davranışı bir daha tekrarlamaması için gerekli tedbirler alınır.

Öğrencilerimiz olumsuz bir davranış sergilediklerinde müdahale önceliği her zaman öğretmenlerimizdedir. Tüm öğretmenlerimiz “Davranışları Destekleme Sistemi” kapsamındaki tüm uygulamaları, ilke ve şartları bilir ve ona göre hareket eder. Öğrencilerin evrensel insan hakları doğrultusunda kişisel haklarına saygı duyularak geliştirilmiş olan “Davranışları Destekleme Sistemi”  okulda istenmeyen, olumsuz davranışların neler olduğunu ve uygulandığında ne gibi işlem adımlarının izleneceğini içerir. Özellikle öğrenci güvenliğinin sağlanması adına hazırlanmış olan bu sistemde okulda görevli tüm bireyler hangi öğrenci davranışında hangi tür müdahale uygulamasının olacağı hakkında bilgi sahibidir.

Akademik başarı ve Olumlu Kişilik Gelişimi için geliştirilmiş olan “Davranışları Destekleme Sistemi” sayesinde Cihangir Okulu Öğrencileri hangi davranışların olumlu hangi davranışların istenmedik olduğunu bilir ve buna uygun hareket eder. 

Öğrenci Davranışları Destekleme Sistemi

A. Pozitif Davranışları Geliştirme Basamağı

Okulumuzun önceliği öğrencilerin olumlu tutum ve davranışlarını pekiştirmektir. Bu amaçla geliştirilen “Olumlu Davranış Kartı” sistemi ile pozitif davranışların hemen keşfedilmesi ve ödüllendirilmesi hedeflenir. Öğrencilerden beklenen olumlu davranışlar sene başında öğrencilere anlatılır ve her ayın başında öğretmenlere “Olumlu Davranış Kartı” destesi teslim edilir. Öğretmenler gerek ders içi gerekse ders dışı zamanlarda öğrenci davranışlarını gözlemler ve belirlenmiş olumlu davranışları gerçekleştiren öğrencilere Olumlu Davranış Kartı anında teslim eder. Kartı alan öğrenci bunu okulumuzun Rehberlik Birimine teslim etmekle yükümlüdür. Psikolojik danışmanlar teslim edilen kartları öğrencinin hanesine işler ve ayın sonunda en çok kart almış ilk üç öğrenciyi tespit eder. Öğrencinin aldığı olumlu davranış kartı aynı zamanda sınıf hanesine de işlenir. Böylece ayın sonunda “Cihangir’in Star Sınıfı” da belirlenmiş olur. Star Öğrenci ve Star Sınıf, bayrak töreninde verilen madalya ile ödüllendirilir. Birinci eğitim – öğretim döneminin sonunda her öğrencinin aldığı kart sayısı hesaplanır ve karne ile teslim edilen “Olumlu Davranış Sertifikası”na işlenir. Aynı işlem ikinci dönem sonunda da gerçekleşir. 2.Sınıf ile 11. Sınıf aralığındaki öğrenci ve sınıfları kapsayan bu sistemde öğrencilerin eğitim- öğretim faaliyetlerini mutlu ve başarılı bir şekilde gerçekleştirmesi hedeflenmektedir.

Cihangir Okullarında Beklenen Olumlu Öğrenci Davranışları*

• Başkalarına ve başkalarının haklarına saygı duymak,

• Otorite konumundaki tüm okul personeline saygı duymak (Tüm kademe yöneticileri, İdari Amir, Disiplin Komitesi Üyeleri, Tüm Kademe ve Branş Öğretmenleri),

• Nezaket Kurallarına uyarak hareket etmek,

• Olumlu sosyal davranışlar sergilemek,

• Öğrenme süreçlerine katılımı gerektiren tüm ders materyallerinin okula getirmek,

• Derslere zamanında ve eksiksiz bir şekilde katılmak,

• Okul Yönetimince belirlenmiş olan kılık-kıyafet kurallarına uymak,

• Kişisel hijyene dikkat etmek,

• Müdahale sisteminde belirtilmiş olan tüm uygunsuz davranışlardan uzak durmak.

B. İstenmeyen Öğrenci Davranışlarına Müdahale Basamağı

Okulumuzun olumlu davranışların ön plana çıkarılmasıyla ilgili pozitif tutumu ve desteğine rağmen okul ve sınıf içi kurallara uymayan öğrencilerin davranışları “Öğrenci Davranışları Müdahale Sistemi” kapsamında ele alınır.  Eğitim – öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olan, okuldaki otorite figürlerine karşı itaatsizlik eden, başkalarının hak ve özgürlüklerine saygısızlık gösteren ve toplumsal ve ahlaki açıdan kabul görmeyen tutumlar sergileyen öğrenciler bu sistem dahilinde ele alınır. Sistemdeki öncelikli hedef öğrencinin herhangi bir yaptırıma gerek duyulmaksızın öğretmen rehberliğinde desteklenmesidir. Olumlu öğrenci- öğretmen iletişimi ve pozitif disiplin yaklaşımları sayesinde öğrencinin olumsuz davranışı bir kez daha tekrarlamaması hedeflenir. Aile Desteğine özelikle ihtiyaç duyan “Davranış Müdahale Sistemi” çocukların davranışlarıyla ilgili ebeveynlerin sorumluluk almasını bekler. Okulla iletişim halinde kalmak ve olumsuz davranışın ortadan kalkması için okul dışı faaliyetlerde destek olmak sistemin aileden en temel beklentisidir.

İstenmeyen Davranışlara Müdahale Sisteminde her türlü olumsuz davranış kavramsal olarak açıklanmıştır.

Her davranış kodunun bir açıklaması vardır.

Bu kod ile belirlenmiş olumsuz davranış gerçekleştiğinde hangi müdahale adımının atılacağı yine kod sistemi ile izah edilmiştir.

Müdahale basamağının ilk adımı her zaman öğretmen sorumluluğundadır. Sınıf ya da danışman öğretmen olumuz davranışın türüne ve uygulanma sıklığına göre öğrenci ile iletişim kurmakla yükümlüdür. Öğrenci ile olumsuz davranışı hakkında bireysel olarak görüşen Sınıf /Danışman öğretmeni bir daha tekrarlanmaması için gerekli tedbirleri alır; öğretmenlik becerilerinin kullanarak çocukla yakından ilgilenir. Eğer davranış ikinciye sergileniyorsa ya da “tanımı” gereği okul disiplin komitesinin müdahale alanı kapsamında ise o zaman öğrencinin müdahale basamaklarına yönlendirilmesinden sorumludur (Aile İle İletişim, Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi ile Görüşme, Disiplin Komitesine Yönlendirme gibi).

• İstenmeyen davranışların kodları kademelere göre değişiklik göstermektedir.

• Cihangir Okulları olarak hiçbir öğrenciye hiçbir sebeple fiziksel şiddet uygulaması kabul edilemez.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?