Anadolu Lisesi

TANIMA VE ORYANTASYON ÇALIŞMALARI

Öğrencilerimizi tanıma ve anlamaya yönelik çalışmalarımız kayıt aşamasında başlamakta ve yıl içerisinde öğrencilerimizin doğru yönlendirilmesinde bizlere önemli ipuçları sağlamaktadır. Öğrencilerimizin kendi potansiyellerini sergileyebilmeleri için öncelikle bulundukları ortama alışmaları gerektiği düşüncesiyle yeni gelen tüm öğrencilerimizle uyumu kolaylaştırıcı oryantasyon çalışmaları yapılmaktadır.

GÖZLEM, TEST VE ENVANTER UYGULAMALARI

Doğal gözlemin önemini asla göz ardı etmeden öğrencileri tanımak, doğru bir biçimde yönlendirmek, kendi güçlü ve zayıf yönlerini keşfetmek amacıyla yaş ve sınıf düzeylerine uygun çeşitli test ve envanter uygulamaları uzman ekibimiz tarafından yapılmaktadır. Lisede tüm öğrencilerimize uygulanan test ve envanterler; Mesleki Yönelim Testi, Sınav Kaygısı Envanteri, Çalışma Davranışı Değerlendirme Ölçeği’dir. Bunların yanı sıra ihtiyaç duyulan durumlarda öğrenciye özel testler de kullanılmaktadır.

AYIN TEMASI

Psikolojik Danışma ve Rehberlik Birimi’nce her ay öğrencilerimizin kendisi ve topluma yararlı evrensel değerler üzerine çalışmalar yürütülür. Ay boyunca ilgili temaya yönelik kavramlar (sorumluluk, yardımseverlik, çalışkanlık, hoşgörü vb.) üzerine çeşitli etkinlikler yapılır. Her öğrencimiz bu çalışmaların bir parçası olmaktadır.

PSİKO-SOSYAL GRUP ÇALIŞMALARI

Sosyal beceriler; bireyin belli bir durumda olumlu sosyal sonuçlar elde etmesini ve toplum tarafından kabulünü sağlayan, gözlenebilir, ayrıştırılabilir, tanımlanabilir ve öğrenilmiş davranışlardır. Okul yaşamında da diğer bireylerle başarılı şekilde etkileşime girmek, arkadaşlık kurmak, serbest zaman etkinliklerine katılmak ya da bir grubun üyesi olmak öğrencinin günlük yaşamının niteliğini arttırmada oldukça önemlidir. Özet olarak sosyal beceri; sohbet ve iletişim becerileri, sosyal problem çözme becerilerinin unsurlarını içermektedir.

Psiko-sosyal grup çalışmalarının amacı sosyal yönden desteğe ihtiyacı olan öğrencilerin sosyal işlevlerini arttırmaktır. Grup çalışmalarıyla; olumlu davranışın tanıtımı yapılmakta, bazı davranışlara model olunması sağlanmakta, istendik olumlu davranışların gerçek ya da yapay ortamlarda denenmesi amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilere çeşitli ortamlarda kendini gözleme, değerlendirme, pekiştirme gibi beceriler kazandırılmaktadır.

SINAV SİSTEMİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE DESTEK ÇALIŞMALARI

Lise öğrencilerimize yönelik düzenli olarak gerçekleştirilen deneme sınavlarının sonuçları doğrultusunda her öğrenci titizlikle takip edilir, desteklenmesi gereken durumlara yönelik çalışmalar yürütülür.

ÖĞRENCİ VELİ GÖRÜŞMELERİ

Psikolojik Danışma ve Rehberlik çalışmaları tüm öğrencilere yöneliktir. Her bir öğrencinin duygusal, sosyal ve akademik sürecinin takibi gerçekleştirilmekte ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda bireysel görüşmeler yapılmaktadır. Gerekli durumlarda öğretmen ve aile bilgilendirmesi ile sürece devam edilmektedir.

SEMİNERLER VE ATÖLYE ÇALIŞMALARI

Eğitsel ve mesleki rehberlik bağlamında;
Sınav Sistemi Öğrenci Bilgilendirme Semineri,
Etkili ve Verimli Ders Çalışma ve Test Teknikleri Semineri,
Motivasyon ve Sınav Stratejileri Semineri,
Akran İlişkileri ve Doğru İletişim Semineri,
Ayrıca  ihtiyaç durumuna göre belirlenen konularda (Ergenlik Dönemi ve Ebeveyn-Çocuk İletişimi vs.) veli ve öğrenci atölyeleri düzenlenmektedir.

CİHANGİR ÖĞRENCİ DAVRANIŞLARI DESTEKLEME SİSTEMİ 

Cihangir Okulları’nda,  öğrencilerimizin olumlu davranışlarını ön plana çıkaran aynı zamanda da istenmeyen davranışların ortadan kalkmasını sağlamaya çalışan bir sistem kullanılmaktadır. Bu sistem, her çocuğun başkalarının hak ve özgürlüğüne saygı duyarak “Kendini Gerçekleştirebilmesini” hedefler. (Kendisiyle barışık, olumlu ilişkiler kurabilen, başarı hedefi olan ve kendini geliştirmeyi seven bireyler…) Okulda öğrenci güvenliğini sağlayabilmek adına oluşturduğu sistem sayesinde eğitim- öğretim faaliyetlerinin aksaksız, huzurlu ve verimli bir şekilde uygulanmasına olanak tanır. Sistem iki ayaktan oluşmaktadır.

Olumlu Davranışları Pekiştirme Basamağı:

Okulumuzun önceliği öğrencilerimizin olumlu tutum ve davranışlarını pekiştirmektir. Bu amaçla öğrencilerimize olumlu davranışlar sergilediklerinde “Olumlu Davranış Kartı” verilir. Beklenen davranışlar;

• Başkalarına ve başkalarının haklarına saygı duymak,

• Otorite konumundaki tüm okul personeline saygı duymak,

• Nezaket Kurallarına uyarak hareket etmek,

• Olumlu sosyal davranışlar sergilemek,

• Öğrenme süreçlerine katılımı gerektiren tüm ders materyallerinin okula getirmek,

• Derslere zamanında ve eksiksiz bir şekilde katılmak,

• Okul Yönetimince belirlenmiş olan kılık-kıyafet kurallarına uymak,

• Kişisel hijyene dikkat etmek,

• Müdahale sisteminde belirtilmiş olan tüm uygunsuz davranışlardan uzak durmak…

Cihangir Okullarında her ayın sonunda en çok “Olumlu Davranış Kartı” alan ilk üç öğrenci “Ayın Star Öğrencisi” seçilir ve bayrak töreninde madalya ile ödüllendirilir. Aynı zamanda en çok “Olumlu Davranış Kartı” alan sınıf da “Ayın Star Sınıfı” seçilir.

Olumsuz Davranışlara Müdahale Basamağı:

İstenmeyen davranışlar;

• Eğitim – öğretim faaliyetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesine engel olmak,

• Okuldaki otorite figürlerine karşı itaatsizlik etmek,

• Başkalarının hak ve özgürlüklerine saygısızlık göstermek ve

• Toplumsal ve ahlaki açıdan kabul görmeyen tutumlar sergilemektir.

Olumsuz davranış gerçekleştiğinde hangi müdahale adımının atılacağı kod sistemi ile izah edilmiştir.

KİŞİSEL GELİŞİM PROGRAMI

Kişisel Gelişim Programı (K.G.P), bütünsel bir yaklaşımla öğrencilerde sağlıklı psikososyal gelişimi destekleyen bir rehberlik sistemidir. Bu programla amaçlanan öğrencilerin mutlu, kendine güvenen ve başarılı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.

Psikologlar ve Psikolojik Danışmanlar tarafından yürütülen "Kişisel Gelişim Programı" anaokulundan liseye kadar tüm kademeleri kapsamaktadır. Öğrencilerin gelişim dönemleri dikkate alınarak hazırlanan içeriklerde öğrencilerin yaş gruplarına hitap eden görsel sunumlar, eğitici videolar, münazaralar ve çeşitli sanat çalışmaları yer almaktadır. 

Sürdürülebilir eğitimi hedefleyen bu sistemde anaokulu için 32 saat, ilkokul- ortaokul ve lise için 64 saatlik bir program eğitim - öğretim sürecine entegre edilmiştir. Tamamlanan her konunun sonunda öğrencilere sertifika verilmektedir.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?