İnternet Sitesi Aydınlatma Metni

CİHANGİR EĞİTİM İŞLETMELERİ VE TEKSTİL SAN. TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerinin korunmasını amaçlayan 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü” başlıklı 10. maddesi ile 10 Mart 2018 tarih ve 30356 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ uyarınca işbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla Yakuplu Mah. Mustafa Kurtoğlu Cad. 27 Bakırcılar ve Pirinçciler San. Sit. Beylikdüzü, İstanbul adresinde mukim Cihangir Eğitim İşletmeleri ve Tekstil Sanayi Ticaret A.Ş. (“CİHANGİR OKULLARI” veya “Şirket”) olarak işlenen kişisel verileriniz hakkında sizleri bilgilendirmeyi hedeflemekteyiz.

A- ÇEVRİMİÇİ ZİYARETÇİLERİMİZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

CİHANGİR OKULLARI internet sitesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP Adresi Bilgileri, Log Kayıtları, İnternet Sitesi Giriş Çıkış Bilgileri.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, internet sitemizi ziyaret etmeniz halinde sizlerden; elektronik ortamlardan aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

5651 Sayılı Kanun’dan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi

•   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

•   Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

•   İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlar ve iş ortaklarımız ile paylaşılabilecektir.

B- FİZİKSEL ZİYARETÇİLERİMİZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

CİHANGİR OKULLARI yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyad.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini: Ziyaretçi Giriş Çıkış Kayıt Bilgileri, CCTV.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirket yerleşkesini ziyaret etmeniz halinde sizlerden; fiziki, yazılı, sözlü ya da CCTV kamerası aracılığıyla aşağıda belirtilen amaçlar dâhilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Şirket Yerleşke Güvenliğinin Sağlanması ve Ziyaretçi Kayıtlarının Oluşturulması

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Kimlik Bilgileri

•   Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

Suç Ya Da Hukuka Aykırılık Durumunda Yetkili Mercilere Bilgi Verilmesi

•   Kanunlarda açıkça öngörülmesi

•   Hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi

•   Kimlik Bilgileri

•   Fiziksel Mekân Güvenliği Bilgileri

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümleri kapsamında işbu Aydınlatma Metninin 2. maddesinde yer alan amaçlarla; ilgili mevzuat gereği talep halinde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara aktarılabilmektedir.

 

C- POTANSİYEL VELİ VE ÖĞRENCİ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

CİHANGİR OKULLARI ile ilişkiniz kapsamında veliler olarak sizlerin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, Doğum Yeri, Uyruk, Doğum Tarihi, Medeni Durum, İmza, Kimlik Numarası.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, E-Posta, Telefon.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek Bilgisi.
 • Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.

CİHANGİR OKULLARI ile ilişkiniz kapsamında çocuklarınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, Doğum Yeri, Uyruk, Doğum Tarihi, Anne ve Baba Adı, Kimlik Numarası.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, E-Posta, Telefon.
 • Görsel Ve İşitsel Verileriniz: Fotoğraf.
 • Eğitim Yaşamına İlişkin Bilgileriniz: Diploma Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurs Bilgileri, Profesyonel ve Kişisel Yetkinlikler, İlgi Alanları ve Hobileri.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel Sağlık Bilgisi, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

 

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Öğrenci Kayıt Başvurunuzun Değerlendirilmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   Eğitim Yaşamına İlişkin Bilgiler

•   Referans Bilgisi

Öğrenci Kayıt Başvurunuza İstinaden Sizinle İletişime Geçilmesi

•   Hukuki yükümlülük

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgiler

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

CİHANGİR OKULLARI’na İlişkin Kayıt Kampanyaları Hakkında Sizinle İletişime Geçilmesi

•   Açık rızasının bulunması

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   Referans Bilgisi

•   Eğitim Yaşamına İlişkin Bilgiler

Ortak Kullanılan Sistemler Ve İstihdam Edilen Personeller Dolayısıyla

Başvuru Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sağlık Bilgileri

•   Engellilik Durumuna Ait Bilgiler

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara ve franchise verdiğimiz Cihangir Okulları’na aktarılabilmektedir.

D- VELİ VE ÖĞRENCİLERİMİZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

CİHANGİR OKULLARI ile ilişkiniz kapsamında veliler olarak sizlerin aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, Doğum Yeri, Uyruk, Doğum Tarihi, Medeni Durum, İmza Bilgisi, Kimlik Numarası.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, E-Posta, Telefon.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek Bilgisi.
 • Finansal Bilgileriniz: Banka Hesap ve Kart Bilgileri.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.

CİHANGİR OKULLARI ile ilişkiniz kapsamında çocuklarınızın aşağıdaki kişisel verileri işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, Doğum Yeri, Uyruk, Doğum Tarihi, Anne Ve Baba Adı, Kimlik Numarası. Pasaport Numarası.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, E-Posta, Telefon.
 • Görsel Ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf ve Video Kayıtları.
 • Eğitim Yaşamına İlişkin Bilgileriniz: Diploma Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Sertifikalar, Gidilen Kurs Bilgileri, Profesyonel Ve Kişisel Yetkinlikler, İlgi Alanları ve Hobileri.
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: Kullanıcı Adları, Şifreler, IP Adresi, Log Kayıtları, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz; Aile Yakını Kimlik ve İletişim Bilgileri.
 • Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel Sağlık Bilgisi, Kan Grubu Bilgisi, Engellilik Durumuna Ait Bilgiler.

 

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Öğrenci Kaydının Yapılması, Kayıt Dosyasının Oluşturulması, Sözleşmenin İfası ve Sonlandırılması Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

•   Eğitim Yaşamına İlişkin Bilgiler

•   Hukuki İşlem Bilgileri

•   Aile Yakını Bilgileri

Okul - Veli İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim

Veliler İle İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Veli ve Öğrenci Memnuniyeti Kapsamında Veli Toplantılarının Yapılması

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı Yasal Süreçlerin Yürütülmesi

•   Hukuki yükümlülük

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   Eğitim Yaşamına İlişkin Bilgiler

•   Aile Yakını Bilgileri

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Hukuki yükümlülük

•   Kimlik Bilgisi

 

Eğitim Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Seyahat Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Organizasyon ve Etkinliklerin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Bilgi İşlem Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Hukuki yükümlülük

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgiler

Hukuk Ve Dava İşlerinin Yürütülmesi

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Hukuki İşlem Bilgileriniz

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Öğrenci Kayıt Sürecinin Yürütülmesi ve Öğrenci Kayıt Dosyasının Oluşturulması

·        Açık rızasının alınması

•   Sağlık Bilgileri

•   Kan Grubu Bilgisi

•   Engellilik Durumuna İlişkin Bilgiler

Şirket Tanınırlığının Sağlanması Amacıyla Okul İçi Organizasyon ve Etkinlikler, Başarıları ve Röportajlar Kapsamında Sosyal Medya ve Basılı Yayın Organlarının Yönetilmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

Okul Bünyesinde Spor Aktivitelerinin Düzenlenmesi ve Hastalık İzni İçin Getirilen Raporların Arşivlenmesi Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sağlık Bilgileri

•   Kan Grubu Bilgisi

Ortak Kullanılan Sistemler Ve İstihdam Edilen Personeller Dolayısıyla

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   Aile Yakını Bilgileri

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   Eğitim Yaşamına İlişkin Bilgiler

•   Hukuki İşlem Bilgileriniz

•   Sağlık Bilgileri

•   Kan Grubu Bilgisi

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize ve franchise verdiğimiz Cihangir Okulları’na aktarılabilmektedir.

E- POTANSİYEL ÖĞRETMEN

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

CİHANGİR OKULLARI ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, Doğum Yeri, Doğum Tarihi, Uyruk, Medeni Durum, Cinsiyet, İmza, Kimlik Numarası, Sürücü Belgesine İlişkin Bilgi.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres, E-Posta, Telefon.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Diploma Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Meslek Bilgisi, Meslek İçin Eğitim Bilgileri, Profesyonel ve Kişisel Yetkinlikler, Ücret Beklentisi, Askerlik Durum Bilgisi, Hobileri.
 • Başvuru Değerlendirmeleriniz: Mülakat ve İşe Giriş Değerlendirmeleri.
 • Görsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf.
 • Referans Bilgileriniz: Referans Verecek Kişinin Ad Soyadı, Telefon Numarası, İş Adresi, Meslek Bilgisi.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.
 • Özel Nitelikli Verileriniz: Kişisel Sağlık Verileri, Kan Grubu Bilgisi, Ceza Mahkûmiyetine İlişkin Bilgiler.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden olmak kaydıyla basılı form aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

İş Başvurunuzun Değerlendirilmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   Görsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

•   Başvuru Değerlendirmeleri

Fiziksel Mekân Güvenliği Temininin Sağlanması

•   Meşru menfaat için veri işlenmesinin zorunlu olması

•   Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgiler

Referans Araştırmasının Yapılması

•   Meşru menfaat için veri işlenmesinin zorunlu olması

•   Referans Bilgisi

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

İş Başvurunuzun Değerlendirilmesi

•   Açık rızasının bulunması

•   Sağlık Bilgisi

•   Kan Grubu Bilgisi

•   Ceza Mahkûmiyetine İlişkin Bilgiler

Başvurunuzun Olumsuz Değerlendirilmesi Halinde CİHANGİR OKULLARI Nezdinde İleride Açılacak Diğer Pozisyonlar İçin Saklanması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   Görsel Veriler

•   Referans Bilgisi

•   Başvuru Değerlendirmelerine İlişkin Bilgiler

•   Sağlık Bilgisi

•   Kan Grubu Bilgisi

•   Ceza Mahkûmiyetine İlişkin Bilgiler

Ortak Kullanılan Sistemler ve İstihdam Edilen Personeller Dolayısıyla

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; resmi kurum ve kuruluşlar ile yurtiçinde yer alan franchise verdiğimiz Cihangir Okulları’na aktarılabilmektedir.

F- ÖĞRETMENLERİMİZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

CİHANGİR OKULLARI ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyad, Doğum Yeri, Uyruk, Doğum Tarihi, Anne ve Baba Adı, Sürücü Belgesi Bilgileri, Pasaport Numarası, Medeni Durum Bilgisi, İmza, Kimlik Numarası.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Özlük Bilgileriniz: Özgeçmiş Bilgileri, Bordro Bilgileri, Sicil Numarası, Fazla Mesai Bilgileri, İzin Durumu Bilgileri, Eğitim Bilgileri, Ücret/Yan Hak Ya Da Menfaate İlişkin Bilgiler, Performans Ve Kariyer Gelişimine İlişkin Her Türlü Anket, Rapor, Çalışma, Profesyonel/Kişisel Yetkinlikler, Referans Bilgileri, İlgi Alanları Ve Hobileri, Referans Bilgileri.
 • Mesleki Deneyim Bilgileriniz: Meslek Bilgisi, Diploma Bilgileri, Gidilen Kurs Bilgileri, Meslek İçin Eğitim Bilgileri, Sertifikalar.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler.
 • Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgileriniz: Fotoğraf, Video Kayıtları.
 • Finansal Bilgileriniz: Banka Hesap ve Kart Bilgileri.
 • İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: Kullanıcı Adları, Şifreler, IP Adresi, Log Kayıtları, İnternet Giriş Çıkış Bilgileri.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları, Tesislere Giriş Ve Çıkış Kayıtları.
 • Aile Yakınınıza İlişkin Bilgileriniz; Aile Yakını Kimlik ve İletişim Bilgileri,
 • Özel Nitelikli Kişisel Verileriniz: Sağlık Verileri, Kan Grubu Bilgileri, Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Verileri.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5, 6 ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

İş Akdinin Kurulması, İfası ve Sonlandırılması Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

•   Hukuki İşlem Bilgileri

Özlük Dosyası İle Tüm Kayıt ve Belgelerin Yönetimi

•   Hukuki yükümlülük

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Özlük Bilgisi

•   Aile Yakınınıza İlişkin Bilgiler

İş Sağlığı ve Güvenliği Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Hukuki yükümlülük

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

Bordrolama Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Hukuki yükümlülük

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatleri Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

Finans ve Muhasebe İşlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Hukuki yükümlülük

•   Kimlik Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

İş Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Görevlendirme Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

Şirkete Giriş Çıkışların Takip Edilmesi – Kartlı Sistem Vasıtasıyla

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Veri sorumlusunun Meşru Menfaati

•   Kimlik Bilgisi

 

İnsan Kaynakları Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

Milli Eğitim Bakanlığı Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Hukuki yükümlülük

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

Eğitim Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Organizasyon ve Etkinliklerin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Bireysel Emeklilik Sigortasının Yaptırılması

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Hukuki yükümlülük

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

Bilgi İşlem Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Hukuki yükümlülük

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz

Acil Durum Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Veri sorumlusunun Meşru Menfaati

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

 

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Fiziksel Mekan Güvenliğine İlişkin Bilgiler

Şirketimizin Tabi Olduğu Mevzuattan Doğan Yasal Yükümlülüklerin Yerine Getirilmesi

 

•   Kanunlarda öngörülmesi

•   Hukuki yükümlülük

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   Hukuki İşlem Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

Hukuk ve Dava İşlerinin Yürütülmesi

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Hukuki İşlem

Şirketimiz yürüttüğü faaliyetlerin bazılarında ise kişisel verilerinizi işlerken sizlerin açık rızanıza ihtiyaç duyabilmektedir. Şirketimiz aşağıda sayılan kişisel verilerinizi açık rızanızın olması hukuki sebebine dayanarak aşağıdaki amaçlarla toplamakta, saklamakta ve işlemektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

İşe Alım Süreci Ve Yürütülmesi Ve Özlük Dosyasının Oluşturulması

•   Açık rızasının bulunması

 

•   Sağlık Bilgisi

•   Kan Grubu Bilgisi

•   Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler

Hastalık İzni İçin Getirilen Raporun Arşivlenmesi, İş Sağlığı ve Güvenliğinin Sağlanması İçin İşe Giriş, Periyodik ve İş Kazası Sonrası Muayenelerinin Yapılması

•   Sağlık Bilgisi

•   Kan Grubu Bilgisi

Şirket Tanınırlığının Sağlanması Amacıyla Organizasyon ve Etkinlikler Kapsamında Sosyal Medya ve Basılı Yayın Organlarının Yönetilmesi

•   Kimlik Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlara İlişkin Bilgiler

İşe Yeni Başlayanların Okul İçerisinde Tanıtımının Yapılması

•   Kimlik Bilgisi

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

Ortak Kullanılan Sistemler ve İstihdam Edilen Personeller Dolayısıyla Franchise Verdiğimiz Cihangir Okulları’na Paylaşılması

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Özlük Bilgisi

•   İşlem Güvenliğine İlişkin Bilgiler

•   Finansal Bilgiler

•   Mesleki Deneyim Bilgisi

•   Görsel ve İşitsel Kayıtlar

•   Hukuki İşlem Bilgileri

•   Sağlık Bilgisi

•   Kan Grubu Bilgisi

•   Ceza Mahkûmiyeti ve Güvenlik Tedbirleriyle İlgili Veriler

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde; yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara, iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, velilerimize ve franchise verdiğimiz Cihangir Okulları’na aktarılabilmektedir.

H- TEDARİKÇİLERİMİZ/ İŞ ORTAKLARIMIZ

1. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

CİHANGİR OKULLARI ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

 • Kimlik Bilgileriniz: Ad Soyadı, TCKN, Vergi Numarası, İmza.
 • İletişim Bilgileriniz: Adres Bilgisi, E-Posta, Telefon Numarası.
 • Finans Bilgileriniz: Banka, Hesap ve Kart Bilgileri, Fatura ve Borç Bilgisi.
 • Hukuki İşlem Bilgileriniz: Adli Makamlarla Yazışmalardaki Bilgiler, Dava Dosyasındaki Bilgiler.
 • Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgileriniz: CCTV Kayıtları.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI, TOPLAMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Şirketimizle iş ilişkinizin kurulması esnasında ve söz konusu ilişkinin devamı süresince sizlerden, üçüncü kişilerden ve yasal mercilerden olmak kaydıyla internet, telefon, e-posta aracılığıyla ve fiziki, yazılı, sözlü ve elektronik mecralardan aşağıda belirtilen amaçlar dahilinde KVKK’nın 5. ve 8. madde hükümlerinde sayılan ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak toplanmakta, saklanmakta ve işlenmektedir.

AMAÇLAR

HUKUKİ SEBEP

VERİ KATEGORİSİ

Teklif Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Sözleşme Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

 

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

Mal ve Hizmet Satın Alım Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

Finans ve Muhasebe Süreçlerinin Yürütülmesi

•   Sözleşmenin kurulması ve ifası

•   Kimlik Bilgisi

•   İletişim Bilgisi

•   Finansal Bilgiler

Fiziksel Mekân Güvenliğinin Temini

•   Veri sorumlusunun meşru menfaati

•   Fiziksel Mekân Güvenliğine İlişkin Bilgiler

Hukuk İşlerinin Takibi Ve Yürütülmesi

•   Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması

•   Hukuki İşlem Bilgisi

 

3. İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARIMI

Kişisel verileriniz, KVKK’nın kişisel verilerin aktarılmasına ilişkin hükümlerine uygun olarak işbu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde yer alan amaçların gerektirdiği ölçüde yurtiçinde yer alan resmi kurum ve kuruluşlara ve ürün veya hizmet alan kişilere aktarılabilmektedir.       

I. KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ

Bu Aydınlatma Metni’nin “İletişim” bölümünde yer alan yöntemlerle Cihangir Okulları’mıza başvurarak,

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • İşlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • KVKK’da öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Yukarıda belirtilen düzeltme, silinme ve yok edilme şeklindeki haklarınız uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi sureti ile aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin ilgili mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararınızın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

J. HAK VE TALEPLERİNİZ İÇİN İLETİŞİM

KVKK’nın 11. maddesi hükümleri uyarınca kişisel verilerinize ilişkin olarak yasal haklarınız uyarınca taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları hakkında Tebliğ’de belirtilen şartlara uygun düzenlenmiş dilekçeyle Yakuplu Mah. Mustafa Kurtoğlu Cad. 27 Bakırcılar ve Pirinçciler San. Sit. Beylikdüzü, İstanbul adresine kimlik tespiti yapılmak suretiyle bizzat elden iletebilir ya da noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz. Bunun yanında, cihangir@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta (KEP) adresine, güvenli elektronik imza ve mobil imza ya da tarafınızca CİHANGİR OKULLARI’na daha önce bildirilen ve tarafımızca teyit edilmiş olan CİHANGİR OKULLARI’nda bulunan sistemimizdeki elektronik posta adresini kullanmak suretiyle kvkk@cihangir.k12.tr elektronik posta adresine iletebilirsiniz.

K. AYDINLATMA METNİ HAKKINDA

Bu Aydınlatma Metni CİHANGİR OKULLARI tarafından yayımlandığı tarih itibariyle geçerli olacaktır. CİHANGİR OKULLARI, bu Aydınlatma Metni’nde, gerekli olduğu takdirde, her zaman değişiklik yapabilir. CİHANGİR OKULLARI tarafından yapılacak değişiklikler, Aydınlatma Metni’nin http://www.cihangir.k12.tr/ adresinde yayımlanmasıyla birlikte geçerlilik kazanır.

Bu Sayfa Hakkında Görüş Bildirmek İster Misiniz?