Aradığınız sayfayı bulmanıza yardımcı olabiliriz.

Sizinle İletişime Geçelim

Edit Content
Edit Content

Kariyer Odaklı Akademik Gelişim Programı (KEP)

Lise kademesinde uygulanan Kariyer Odaklı Akademik Gelişim Programı (KEP) kapsamında öğrencilerimizin merkezi sınavlara etkin, yoğun bir şekilde hazırlanması ve doğru bir kariyer programıyla hedefleri olan, planlarını ve zamanını doğru yönetebilen; yabancı dil, sunum ve iletişim yetkinlikleri olan; bilişim teknolojilerine yatkın, farkındalığı yüksek sosyal bilince sahip öğrenciler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece öğrencilerimiz bir üst kademe olan üniversite geçiş sınavlarına, üniversiteye ve geleceğe, 21. yüzyıl niteliklerine uygun hazırlanmaktadır.

9 ve 10. sınıf öğrencilerimiz için uygulanan yoğun akademik programın yanında etkin  yabancı dil, dijital ve sosyal beceri, sanat, spor alanları açılır. Öğrencilerimizin akademik gelişimin yanında bu alanlardaki derslerle dengeli bir müfredat içerisinde kendilerini yetiştirmesi sağlanır.

11 ve 12. sınıf  öğrencilerimiz, akademik yönden zenginleştirilmiş içeriklerle  etkin  öğrenme yaklaşımlarıyla yoğunlaştırılmış bir programla üniversite sınavlarına  hazırlanır. Bu sınıf seviyelerinde sınava hazırlanırken  öğrencilerimizin kendi ilgi, beceri, yetenek ve yetkinliklerine  uygun kariyer planlaması yapılır.

Farklılaştırılmış Dersler

Amfi Dersleri

Lise kademesinde uyguladığımız Kariyer Odaklı Akademik Gelişim Programımız kapsamında, sınıf ve ders müfredatlarına uygun güncel içerikleri, üniversitelerde görev alan akademisyenleri, hedefi iyi bir üniversite ve iyi bir gelecek olan öğrencilerle Cihangir Okulları çatısı altında bir araya getiriyoruz. Böylece lise öğrencilerimiz için iyi bir üniversiteyi hedefleme motivasyonlarını ve güncel, evrensel konulara dair dikkatlerini, bilgi birikimlerini arttırmayı amaçlıyoruz.  Farklı üniversitelerden ve branşlardan değerli akademisyenleri öğrencilerle buluşturduğumuz bu derslere de AMFİ DERSLERİ diyoruz. 

Anlam Bilgisi

Öğrencilerimizin gireceği üniversite sınavlarında Türkçe sorularının çoğunluğunu “sözcükte, cümlede, paragrafta anlam” soruları oluşturmaktadır.  Özellikle son yıllarda yapılan sınavlarda sadece Türkçe değil, bütün branşlarda sınav soruları okuduğunu doğru anlama, yorumlama üzerine şekillenmiştir. Öğrencinin bu anlam sorularını çözmekte başarılı olabilmesi için bu tipteki soruları 10. sınıftan itibaren görmeye, çözmeye başlaması gerektiği düşünülerek öğrencilerin farklı soru tipleri üzerinden üniversite sınavlarına doğru hazırlanması sağlanır.

Yeni Nesil Matematik

Öğrencilerimize  matematik  okuryazarlığını kazandırabilmek, matematiğin  günlük  hayat ile iç içe olduğunu gösterebilmek  ve matematiğin korkulacak bir ders olmadığını aksine ne kadar basit ve eğlenceli olabildiğini örneklerle gösterebilmeyi amaçladığımız bu derste,  seçilmiş yeni nesil soru çeşitlerinin yolları ve taktiksel çözümleri verilir. Öğrencilerin matematiksel yeterlilik becerisini kazanma, problem çözme,  muhakeme etme, modelleme yapma, matematiği iletişimde kullanma gibi matematik dil ve işaretlerini kullanabileceği örnekler birlikte çözülür.

Fizik Akademisi

Fizik Akademisi, öğrenciye fizik dersi ve gündelik hayatta duyduğu  temel kavramların, bilimdeki bir çok kuramın deneysel çalışmalardan nasıl türetildiğini göstermek, öğrenciye hayat ile fizik arasındaki ilişki kurma becerilerini kazandırır. Yürütülecek bu eğitim programı, fiziğin sıkça duyulan kavramlarını açıklamanın yanı sıra deneyler, görsellerle ve videolarla desteklenerek bunları gözler önüne sermektir.

Biyolojide İnovasyon

Biyolojide İnovasyon dersiyle her öğrencinin bilimsel gelişmeleri takip etmesi ve yarışmalar, projeler içerisinde bulunması sağlanır.  Konuları pekiştirmek amacıyla öğrencilerle çeşitli modellemeler yapılırken yenilik ve yaratıcılık içeren  fikirlerle bilim okuryazarı bireyler yetiştirilir.

Sürdürülebilirlik ve Enerji Kaynakları

Öğrencilerin  sürdürülebilirliği, sürdürülebilir enerji kaynaklarını tanıması, bu  kaynakların ülke ekonomisine  katkılarını  ve çevre  bilinci yüksek öğrenciler yetiştirmesini temel alır. Öğrencimiz,  yaşadığı çevrede kullanılan sürdürülebilir enerji kaynaklarını tanır ve  tasarruf ile ülke kalkınmasında sürdürülebilir enerji kaynaklarının önemini kavrar.

Entelektüel Tarih

Dünya kültür tarihinde ve  alanında çalışmalarıyla ün yapmış önemli şahsiyetler ile önemli tarihi mekanların araştırılması ve sunulması dersimizin içeriğini oluşturmaktadır. Öğrencilerimizin genel kültür düzeylerini arttırmanın, araştırma ve yorumlama yeteneklerinin geliştirilmesinin, her bir öğrencinin öğrenmeye dahil edilmesinin temel hedef olduğu bir derstir. Her hafta bir öğrencimiz dünya tarihinden belirlenen tarihi şahsiyet veya tarihi mekanın araştırmasını yaparak bir sunu hazırlar ve  sunum, iletişim becerilerini geliştirir.

Yaratıcı Yazarlık

Türkçeyi güzel, etkili ve doğru kullanma, yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, iletişim kurma, problem çözme, karar verme becerilerini geliştirmeyi hedeflenmektedir. Yaratıcı Yazarlık dersinde kurmaca edebiyat yapıtlarının nasıl üretildiği konusunda bilgiler aktarılmakta, öğrencilerin yaratıcılıklarını ortaya çıkarabilmelerine doğru ortam hazırlanırken cv hazırlama, mail – dilekçe yazımı gibi  iş hayatında ihtiyaç duyulacak yazım unsurları da aktarılır.

Harita ve Grafik Okuryazarlığı

Haritalar, Coğrafya dersinin çok daha iyi anlaşılmasını sağlar. Soyut olan coğrafi olayları harita ve grafiklerle öğrencilerimizin kendi çizimleriyle somutlaştırarak öğrenmesi amaçlanır. Öğretimin aktifleşmesini sağlayarak dersi; klasik, hazırcı olmaktan çıkarır, ilgi çekici ve heyecanlı bir hale getirir Bu dersimizle Harita okuryazarlığı haritaları günlük yaşamda kullanma ve haritaları anlama yeteneğidir. Harita ve grafik okuryazarlığı bilgi, anlama, uygulama, analiz, sentez ve değerlendirme basamaklarından oluşur, öğrencilere bunları kazandırmayı amaçlar. 

Edit Content

Yabancı Dil

Lise kadememizde öğrencilerimiz çağın gerekliliklerine uygun ileri düzeyde dil eğitimi alırlar. Yabancı dil dersi öğretim programına yön veren temel amaç, öğrencilerin farklı dillerde iletişim becerilerinin geliştirilmesi ve desteklenmesidir. Tüm temel iletişim becerileri yanı sıra lise kademesinde öğrencilerimizde;

  • Okudukları günlük dildeki sözcükleri içeren metinleri, olayları, dilekleri ve duyguları anlamak,
  • Dilin konuşulduğu ülkede seyahat ederken iletişim kurabilmek, ortaya çıkabilecek birçok durumla baş edebilmek,
  • Planlarını, bir öyküyü, bir izlenimi, kitap ya da filmin konusunu İngilizce olarak aktarabilmek,
  • Bilgi işlem teknolojisini kullanmak, bilgileri doğru değerlendirmek, uygulamak, yorumlamak ve yeni fikirler üretmek,
  • Edebi eserleri inceleme, yorum yapma ve çeşitli konularda yazma becerilerini  sunmak,  analiz edebilmek ve eleştirel düşünme becerileri sergileyebilmek hedeflenir.

 

Bu becerilerin yanı sıra, “Constructivist English Model” olarak tanımladığımız kurumsal dil öğretimi yaklaşımımızda akademik ve iş İngilizcesi becerilerinin öğretimi bulunmaktadır. Öğrencinin bu deneyimi sonucunda, iş ve eğitim hayatında İngilizcenin artık onlar için bir tehdit veya engel değil, bir fırsat olmasını istiyor ve eğitsel planlamamızı, dil öğretiminde içerik ve yöntem tercihlerimizi bu anlamda yapıyoruz. Cihangir Okulları lise öğrencilerimiz farklı kültürleri tanımak ve öğrendiklerini yansıtmak adına ulusal ve uluslararası çeşitli platformlarda yer alır. Lise dönemlerinin sonunda B1+ / C1 seviyelerine ulaşan ve iletişimsel yeterliklerini sergileyebilen öğrenciler tüm dünyada geçerli olan TOEFL, IELTS, SAT türü sınavlardan, lisans eğitimini yurtdışı üniversitelerinde sürdürmek için istenilen sınav notunu rahatlıkla alabilir, ülkemiz veya yurtdışındaki yükseköğretim programlarının hazırlık programlarındaki hazırlık atlama sınavında başarılı olup muaf olabilir. Lise eğitim dönemleri süresince bu uluslararası dil sınavlarıyla çocuklarımızın yeterlik seviyelerini ölçerken onlara, üniversite ve iş yaşamında gerekli olacak İngilizce becerilerinin temellerini sunuyoruz ve kendilerini gelecekte akademik ve iş yaşamında özgüvenle ifade edebilmelerinin ön hazırlığını yapıyoruz.

Bilişim teknoloji derslerimiz, teknolojinin ana dili olan İngilizce destekli işlenir. Derslerimiz İngilizce olarak çeşitli kodlama platformlarını aktif kullanma ve programlamaya kadar teknolojiyi etkili bir şekilde kullanmaları üzerine planlanmıştır. Öğrencilerimizin teknolojiyi kullanarak İngilizce sunum becerilerini geliştirmek, elektronik veri tabanları ve internet üzerindeki çeşitli kaynaklardan bilgi toplamak, analiz etmek, değerlendirmek ve sentezleyebilmek gelecek planlarına katkı sağlamaktadır.

Almanca

Okullarımızda 3. Sınıftan itibaren başlayan ikinci yabancı dil Almancadır. Diyalog kavram temalı ilerleyen derslerimizde öğrencilerimizin lise kademesine geldiklerinde A2 seviyesine ulaşmış olması hedeflenir. Güncel ve teknolojiye uygun kaynaklarla, öğrencilerin dili kullanabilecekleri doğal ortamlarla ve çeşitli dil yarışmaları ve etkinlikleriyle çocuklarımızı Almanca dilini günlük hayatlarında kullanabilmelerini sağlıyoruz.

Edit Content

Proje Danışmanlık ve Rehberlik

21.yüzyıl modern eğitim anlayışı, öğrencilerin yalnızca zihinsel gelişimine yönelik olmayıp, onların bedensel, sosyal-duygusal ve psikolojik gelişimini de hedefler. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Birimi olarak öğrencilerin bu dönemlerde yetenek ve becerilerini geliştirerek büyümelerini, duygusal ve sosyal olgunluk kazanmalarını sağlamak çalışmaların temelini oluşturur. Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenciler gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek, istedikleri her konuda onları yargılamadan, koşulsuz kabul ederek dinlenilir. Onlara açık ve dürüst davranılarak, çeşitli konularda sağlıklı karar verebilmelerine rehberlik edilir.

Anadolu ve Fen Liselerimizde uygulanan Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetleri, “Ergenlik Dönemi” özelliklerini de dikkate alarak, öğrencinin fiziksel, duygusal, sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, bireyin kendini ve çevresini tanıyarak, uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesine ve kendine uygun gerçekçi kariyer planları yapmasını hedefleyen çalışmaları kapsamaktadır. 

Lise Kademesinde aday öğrencilerimiz, rehberlik biriminin uyguladığı Öğrenci Tanıma Çalışmaları kapsamında değerlendirilir ve bu çalışmalar ışığında yıl boyunca gözlemlenerek desteklenir. Öğrencilerimizi bireysel olarak tüm yönleriyle tanır, yaş dönemine uygun test ve envanterler aracılığı ile tüm gelişim süreci değerlendirilip gözlemlenir ve destekleme çalışmaları yapılır.

Farkındalık Atölyeleri

Öğrencilerimizin kendini ve sosyal çevresini anlaması, tanıması, farkındalık kazanması, problemlerini tanımlaması ve çözüm yolları üretmesi, kararlar alması, çevresiyle uyumlu ve sağlıklı iletişim halinde olması, kendini geliştirmesi ve gelecek planlaması yapabilmesi için aylık rutinlerle ‘Farkındalık Atölyesi’ düzenlenir.

Kariyer Planlama Çalışmaları

Öğrencilerimizin meslek seçimlerine rehberlik etmek için her yıl okulumuzda rehberlik servisi tarafından Kariyer Günleri düzenlenir, iş dünyası ve akademik çevreden vizyonlarını geliştirmelerine yardımcı olabilecek yetişkinlerle tanışmaları sağlanır.

Ebeveyn Akademisi

Öğrencilerimizin yaş gelişim düzeyine uygun konularda Ebeveyn Akademisi çalışmaları kapsamında aile paylaşım atölyeleri düzenlenir. Bu atölyeler aracılığı ile öğrencilerimizin bilişsel, sosyal, duygusal ve davranışsal gelişimlerinde okul ve aile işbirliği oluşturarak ortak bir yaklaşım sergilenmesi amaçlanır.

Edit Content

Ölçme ve Değerlendirme

Ölçme değerlendirme sistemimiz temelinde; öğrencilerimizin eksik ve yanlış öğrenmelerini saptamak ve bunları tamamlamak üzerine kurgulanmıştır. Bu amaçla öğrencilerimizin öğrenme süreçleri boyunca sık aralıklarla ölçümleri yapılır. Çoktan seçmeli testlerin yanı sıra öğrencilerimizin gerçekleştirdikleri projeler, performans görevleri gibi planlama, tasarlama, üretme, sunma, araştırma ve raporlama gibi önemli 21. yüzyıl becerilerini kazandıran ölçme ve değerlendirme araçları da kullanılmaktadır.

Lise kadememizde ölçme değerlendirme süreçleri önceki kademelerimizdeki uygulamalarımızı destekleyen şekilde ilerlemektedir. 

9 ve 10. sınıflarımızda öğrencilerimizin akademik süreçleri haftalık uygulanan “CKS (Cihangir Kazanım Sınavı)” ile takip edilmektedir. Yapılan sınavlar doğrultusunda bir sonraki hafta etüt planlamaları ile öğrenme eksikleri giderilmektedir.  Ayrıca belli periyotlarda uygulanan “CDS(Cihangir Deneme Sınavı)” ise öğrencilerin öğrenme süreçlerine genel bakışımıza destek olarak onları merkezi sınavlara hazırlayan yeni nesil soruları içermektedir.

11.sınıflarımızda ise akademik süreçler belirli periyotlarda uygulanan CKS (Cihangir Kazanım Sınavı), CDS (Cihangir Deneme Sınavı) ve TYT (Temel Yeterlilik Testi) uygulamaları ile takip edilmektedir.

 Ancak sınav grubumuz olan 12. sınıflarımızda programımız daha yoğun ve akademik ağırlıklı ilerlemektedir. Yıl boyunca öğrencilerimize toplam 63 adet TYT ve AYT sınavı uygulanmaktadır.

Lise kadememizde yazılı uygulamalarımız bölüm başkanlarımız tarafından hazırlanan ortak sorular ile kampüslerimizde aynı gün ve saatte gerçekleştirilir.

Edit Content

Sınava Hazırlık

9, 10 ve 11. sınıflarda 32, 12. sınıflarda 63 farklı sınavla değerlendirilir.

Tüm sınavlarımız K12 sisteminde değerlendirilip veli ve öğrenci sistemine sonuçlar ivedilikle aynı anda açılmaktadır. Öğrencilerimiz bu sınav sonuçlarına göre akademik takip dersleri (etütler) ile desteklenir. Öğretmenlerimizin hazırladığı kurumsal deneme sınavlarının yanında farklı  yayınlar ve soru tipleri, Türkiye geneli sınavlar ile ölçme değerlendirmelerimiz, her hafta sınav saatlerinde öğrencilerimize  uygulanmaktadır.

Hafta içi  verilen 44 saat dersten oluşan etkin, yoğun ve zenginleştirilmiş akademik programın yanında; her hafta Cumartesi günleri 9. 10 ve 11. sınıflarda 4 ders saati, 12. sınıflar için ise  6 ders  saatinden oluşturulan YKS-Üniversite Sınavlarına Hazırlık dersleri verilmektedir. Bu derslerde öğrencilerimiz soru çözümleri, konu tekrarları ve sınavlar ile akademik anlamda gelişim göstermeye devam eder.

Edit Content

Atölyeler

drone-kulubu
DRONE KULÜBÜ
Man and wooden cubes on table. Management and marketing concepts
SESLENDİRME&DUBLAJ
gastronomi
GASTRONOMİ
ahsap-atolyesi
AHŞAP ATÖLYESİ
7-9-yas-yaratici-drama-kursu-1
DRAMA
okculuk
OKÇULUK
dijital-medya-okuryazarlıgı
DİJİTAL MEDYA OKURYAZARLIĞI
ritim
RİTİM & PERKÜSYON
futbol
FUTBOL
basketbol
BASKETBOL
voleybol
VOLEYBOL
aikido
AİKİDO
akil-oyunlari
SATRANÇ
ROBOTİK
gorsel-sanatlar
GÖRSEL SANATLAR
BOTANİK
BOTANİK